górne tło

Wjazd i parkowanie na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów

Układ drogowy na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów (zwany dalej DPS), nie jest drogą publiczną, lecz stanowi drogę wewnętrzną przeznaczoną wyłączenie do użytku w związku z realizacją zadań statutowych DPS oraz zadań podmiotów korzystających z ww. nieruchomości na podstawie zawartych umów i porozumień. Wobec powyższego wprowadzono zarządzenie w sprawie wjazdu i parkowania na terenie nieruchomości przy ul. Helclów 2 w Krakowie.

Najistotniejsze zasady regulujące poruszanie się i parkowanie na terenie DPS:

Prawo do postoju i parkowania na terenie DPS mają wyłącznie pojazdy wyposażone w identyfikatory parkingowe DPS, pojazdy służb miejskich oraz pojazdy uprzywilejowane.
Identyfikatory okresowe wydawane są na uzasadniony wniosek osoby zainteresowanej, za zgodą Dyrektora DPS lub osoby przez niego upoważnionej.
Osoby odwiedzające mieszkańców lub załatwiające sprawy związane z funkcjonowaniem DPS lub najemców budynków mogą uzyskać identyfikator uprawniający do jednorazowego postoju na terenie DSP.
Osoby nieposiadające identyfikatorów zobowiązane są do wjazdu główną bramą przy portierni DPS.

DPS jest uprawniony do wezwania odpowiednich służb – w tym Straży Miejskiej lub Policji w następujących przypadkach związanych z wjazdem i parkowaniem na terenie DPS:
stwierdzenia, że na terenie nieruchomości parkuje pojazd nie posiadający identyfikatora umieszczonego w widocznym miejscu,
gdy identyfikator budzi wątpliwości co do jego oryginalności, lub jego wzór nie jest aktualny,
gdy na identyfikatorze jednorazowym widnieje nieaktualna data,
stwierdzenia, że osoba korzystająca z identyfikatora nie jest do tego uprawniona z uwagi na fakt zakończenia realizacji umowy lub zadania, w związku z którym został wydany identyfikator.

Na terenie DPS obowiązuje:

Osoby, które wyrządziły szkodę na terenie DPS są zobowiązane szkodę naprawić zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy kodeks cywilny.

 

Ewentualne pytania w sprawie kompletnej procedury dotyczącej zasad parkowania na terenie DPS można kierować na e-mail: sekretariat@dpshelclow.pl.