Pomoc rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Pomoc

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie zapewnia mieszkańcom usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Zakres i poziom tych usług uwzględnia w szczególności podmiotowość mieszkańców oraz poczucie bezpieczeństwa oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

W zakresie usług bytowych Dom zapewnia: miejsce zamieszkania w pokojach głównie trzy lub czteroosobowych, wyposażonych, w co najmniej w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną, wyżywienie na podstawie dekadowego jadłospisu, uwzględniającego diety zgodnie z zaleceniami lekarza. Mieszkańcom DPS nieposiadającym własnej odzieży i obuwia, środków czystości oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków Dom zapewnia odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku lub niezbędne środki czystości i przybory toaletowe.

W zakresie usług opiekuńczych Dom zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz w pielęgnacji (np. ubieranie, kąpiel), niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych (np. w kontakcie i korespondencji z instytucjami i urzędami, w drobnych zakupach), dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

W zakresie usług wspomagających Dom zapewnia udział w terapii zajęciowej, imprezach kulturalnych i oświatowych organizowanych w Domu, rehabilitację ruchową realizowaną na sali gimnastycznej lub w formie przyłóżkowej, korzystanie z wyposażonej w książki i czasopisma biblioteki oraz dostęp do prasy, pomoc w nawiązywaniu, utrzymywaniu lub rozwijaniu kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, kontakt z psychologiem, bezpieczne przechowywanie zdeponowanych środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, warunki do powstania i funkcjonowania Rady mieszkańców, umożliwienie udziału w praktykach religijnych zgodnie z deklarowanym wyznaniem.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi (tj. dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie itp.):

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2. 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Maciej Stefańczyk
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2021-06-10
Data aktualizacji: 2021-10-21
Powrót