Nasz Dom rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności seriwsu internetowego DPS Helclów:

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.dpshelclow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.dpshelclow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-27

Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-30

Raport GUS o stanie zapewnienia dostępności - na dzień 01.01.2021r.
 
Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest w całości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronach można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Strona posiada wersję o wysokim kontraście. Strona posiada mechanizm powiększania czcionki.

 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Stefańczyk, tel: +4812 6344255 wew. 241. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz żądania zapewnienia dostępności cyfrowej można składać poprzez email: sekretariat@dpshelclow.pl.

 
Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

ZARZĄDZENIE PROCEDURA DOSTĘPNOŚCI

Załącznik do Zarządzenia Nr 30 2021 Procedura o dostępności

Załącznik Nr 1 - Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Załącznik Nr 2 - Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

 
Dostępność architektoniczna budynków Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów:

Plan rozmieszczenia budynków DPS

DPS Helclów

Budynek „A”

DPS Helclów

W budynku mieści się część administracyjna DPS oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „DOM-MED.” oraz Zespoły Pielęgnacyjno-Opiekuńcze Nr 1-7 i Oddziały Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Do budynku prowadzą wejścia:

 1. Główne zlokalizowane od strony południowej na wprost bramy wjazdowej obok portierni o szerokości większej niż 90 cm (wejście po schodach),
 2. Dwa wejścia boczne położone przy wschodnim i zachodnim narożu budynku (wejścia po schodach) o szerokości większej niż 90 cm,
 3. Dwa wejścia boczne położone w skrzydłach we wschodniej i zachodniej elewacji,
 4. Osoby niepełnosprawne mogą wejść do budynku poprzez:
  1.  windę zewnętrzną zlokalizowaną w przewiązce pomiędzy budynkiem A i B od strony południowej,
  2. pochylnię dla osób niepełnosprawnych zlokalizowaną od strony dziedzińca (wejście do budynku od strony północnej),
  3. wejście boczne w zachodnim narożu budynku, przy którym znajduje się platforma schodowa.

Sekretariat DPS znajduje się na parterze w drugim pokoju po prawej stronie od wejścia głównego.

Informacja znajduje się przy wejściu główny po lewej stronie.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze zlokalizowana w zachodnim skrzydle budynku. W budynku są trzy windy.

 

Budynek „B”

Plan budynku B

W budynku mieści się administracja oraz kuchnia i pralnia DPS.

Do budynku prowadzą wejścia:

 1. wejście techniczne przez rampę od strony północnej o szerokości większej niż 90 cm (wejście po schodach) – dla dostawców i pracowników,
 2. Osoby niepełnosprawne mogą wejść do budynku poprzez windę zewnętrzną zlokalizowaną w przewiązce pomiędzy budynkiem A i B od strony południowej;

W budynku brak windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek „C”

Plan budynku C

W budynku mieści się Zespół Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nr 8.

Do budynku prowadzą wejścia:

 1. od strony dziedzińca przy przewiązce o szerokości większej niż 90 cm,
 2. od strony północnej o szerokości większej niż 90 cm.

Wszystkie wejścia są dostępne z poziomu terenu.

W budynku jest jedna winda.

Budynek „D”

Plan budynku D

W budynku mieści się Zespół Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nr 9.

Do budynku prowadzą wejścia:

 1. poprzez bramę  w przewiązce zlokalizowanej pomiędzy budynkiem „A” i „D” a następnie drzwi wejściowe o szerokości większej niż 90 cm,
 2. od strony dziedzińca przy przewiązce o szerokości większej niż 90 cm,

Wszystkie wejścia są dostępne z poziomu terenu.

Do komunikacji pomiędzy piętrami służy winda zlokalizowana w budynku „C”, z którym budynek „D” jest połączony wspólnymi poziomymi ciągami komunikacyjnymi.

 

Budynek „E”

Plan budynku E

W budynku mieszczą się Zespoły Pielęgnacyjno-Opiekuńcze Nr 10-12.

Do budynku prowadzą wejścia:

 1. Główne zlokalizowane na wprost bramy wjazdowej znajdującej się na przedłużeniu ul. Pędzichów o szerokości większej niż 90 cm (wejście po schodach),
 2. Dwa wejścia boczne położone od strony dziedzińca przy obu skrzydłach budynku (wejścia po schodach) o szerokości większej niż 90 cm,
 3. Osoby niepełnosprawne mogą wejść do budynku poprzez:
  1. Przedsionek i windę zewnętrzną zlokalizowaną przy przewiązce pomiędzy budynkiem „B” i „E” od strony południowej;
  2. pochylnię dla osób niepełnosprawnych zlokalizowaną przy wejściu głównym,
  3. wejście od strony elewacji północnej.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze zlokalizowana w zachodnim skrzydle budynku. W budynku są dwie windy.

Informacje ogólne dotyczące dostępności architektonicznej

Przy ul. Helclów, przed główną bramą DPS wyznaczono miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku Domu nie ma pętli indukcyjnych.

Oznaczenia w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących występują wyłącznie w windach. Przed budynkiem oraz jego środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących.

DPS nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

Z psem asystującym i psem przewodnikiem można wejść do pomieszczeń położonych na parterze budynku „A” (budynek główny).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Maciej Stefańczyk
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2021-07-21
Data aktualizacji: 2024-04-02
Powrót