Nasz Dom rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ochrona danych osobowych - RODO

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2, jako administrator danych osobowych, na podstawie art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje:

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania przez administratora zadań statutowych oraz realizacji usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej im. L. i A w Krakowie. Oznacza to, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych lub na podstawie zgody, lub w związku z wykonywaniem umowy, której udostępniający dane osobowe jesteście stroną.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) lub c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) lub c) RODO w związku z art. 57 ust. 8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
4. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Przysługuje prawo do żądania od Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie:
• dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
• sprostowania danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);
• usunięcia danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO).
6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody, osoba udzielająca zgody ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie tej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego Dom dokonywał na podstawie złożonej zgody, do momentu jej wycofania.
 Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiące realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 RODO, zostanie przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.
 INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU W DPS
Na terenie Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie prowadzony jest monitoring, który obejmuje: obszar 5 bram wjazdowych, korytarzy zlokalizowanych w piwnicach oraz na parterze budynku głównego (A), wszystkie korytarze w budynku E, palarnia na parterze w budynku A - lewa strona oraz część ogrodu [art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Ponadto stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, pracowników DPS lub ochrony mienia Domu].
Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca od dnia nagrania, jednakże w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Nagrania obrazu z monitoringu Dom przetwarza wyłącznie w celach zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i mieszkańcom Domu oraz ochrony osób i mienia.
Dane osobowe z monitoringu będą przetwarzane na podst. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Na terenie Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie w okresie epidemii SARS-CoV-2 prowadzony jest ponadto monitoring temperatury ciała, który polega na dokonywaniu odczytu temperatury przez kamerę zdalną, zainstalowaną przy wejściu głównym do DPS. Odczyty z monitoringu temperatury ciała osoby wchodzącej na teren DPS Dom przetwarza wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia pracownikom i mieszkańcom (gościom) Domu. Dane osobowe szczególne (temperatura ciała) z monitoringu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. i. przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca.
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Inspektor Ochrony Danych, ul. Helclów 2, 31-148 Kraków
iod[malpa]dpshelclow [kropka] pl
tel. 12 634 42 55 wew. 195

pokaż metkę
Osoba publikująca: Dawid Jasztal
Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Data publikacji: 2021-08-03
Data aktualizacji: 2021-08-03
Powrót